Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto závazné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností VORWERK CS k.s. na doméně shop.vorwerk.cz. Tyto podmínky popisují a upravují obsah kupní smlouvy uzavřené mezi společností Vorwerk CS k.s. jako prodávajícím, který provozuje tento internetový obchod, a kupujícím a obsahují informace, které je prodávající povinen sdělit kupujícímu dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Informace o prodávajícím:
VORWERK CS k.s.
Pod Pekařkou 1/107
147 00  Praha 4
Česká republika

Zelená linka: 800 168 987
Tel.: +420 234 073 100
Fax: +420 234 073 101
E-mail: info(at)vorwerk.cz

IČ: 64572021
DIČ: CZ64572021

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl A, vložka 16268.

Vymezení pojmů

Kupní smlouva

Kupní smlouva je uzavírána na základě objednávky kupujícího. Kupní smlouva je uzavřena až okamžikem závazného potvrzení o přijetí objednávky kupujícího prodávajícím. Odesláním objednávky kupující vyjadřuje  s těmito obchodními podmínkami včetně platebních podmínek souhlas. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Kupní smlouva je uzavírána v jazyce českém. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě prodávajícího a také z bodu č. 4. těchto obchodních podmínek a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Objednávka

Objednání zboží se provádí odesláním objednávkového formuláře (nákupního košíku).  Prodávající zašle kupujícímu po obdržení objednávky potvrzení o obdržení objednávky. Toto potvrzení není považováno za přijetí objednávky. Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky.

Cena zboží

Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH 21%.

Pokud z nějakého důvodu nebude prodávající moci dodržet ceny uvedené v objednávce kupujícího, prodávající bude o tomto kupujícího informovat a s žádostí o odsouhlasení navýšení ceny. Pokud kupující nevysloví s navýšením ceny svůj souhlas, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit oznámením prokazatelně doručeným kupujícímu. V případě, že kupující již uhradil jakékoli finanční prostředky ve prospěch prodávajícího, vrátí mu je prodávající bez zbytečného odkladu.

Platební podmínky

Platbu kupní ceny za zboží je kupující povinen provést některou z následujících variant:

Dobírkou

Za objednané zboží zaplatíte dobírkou při jeho převzetí.

Bankovním převodem

Za objednané zboží zaplatíte předem převodem na náš bankovní účet

Platební údaje:
UniCredit Bank: 2107392496 / 2700
Česká spořitelna, a.s.: 5044942 / 0800
Variabilní symbol: číslo objednávky
Konstantní symbol: 0008

Platební kartou

Za objednané zboží zaplatíte online platební kartou Visa / MasterCard.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Dodací podmínky

Česká pošta

Dodání objednaného zboží prostřednictvím České pošty - služba "Balík do ruky"
Zvolením této možnosti dodání nelze využít možnosti financování společnosti Essox.

IN TIME

Dodání objednaného zboží prostřednictvím zásilkové služby IN TIME.

Cena dopravy

U dodávek zboží v ceně do 500 Kč hradí kupující  poštovné a balné ve výši 125 Kč (Česká pošta), resp. 140 Kč (IN TIME), u dodávek zboží v ceně nad 500 Kč je poštovné a balné zdarma (Česká pošta), resp. 30 Kč (IN TIME).

Expedice zboží a termín dodání

Zboží bude expedováno do 2 pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky a bude odesláno prostřednictvím zvoleného přepravce. Prodávající nemá možnost ovlivnit dodací lhůty přepravců, předpokládaná doba dodání je cca 5 pracovních dnů.

Převzetí zboží, nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody

Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit na dodací list svým podpisem.

Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího dnem jeho odevzdání kupujícímu. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva.

Dostupnost zboží

Pokud není uvedeno jinak, veškeré zboží uvedené v internetovém obchodě prodávajícího je dostupné skladem.

Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady, tj. že zboží má vlastnosti kupní smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí a provedením vzorku, který byl kupujícímu předveden obchodním zástupcem prodávajícího, zboží je ve sjednaném množství a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající upozorňuje kupujícího pro případ, že součástí zboží je i baterie, že životnost baterie je 6 měsíců ode dne předání zboží a případný pokles kapacity baterie, který je způsoben obvyklým užíváním zboží není vadou zboží.

Projeví-li se vada zboží během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí kupujícím, pokud se neprokáže opak.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u zboží v době 24 měsíců po převzetí zboží v souladu s § 2158 a § 2165 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „lhůta pro uplatnění zákonných práv z vadného plnění“).

V případě vady zboží, na které se vztahuje záruka a kterou kupující uplatní během doby trvání záruky, má kupující vůči prodávajícímu pouze nárok na bezplatnou opravu zboží, je-li taková vada opravitelná. Záruka se vztahuje jen na vady zboží, které vznikly při použití zboží k úklidu domácností, tj. bytů a jiných prostor určených k bydlení (jako např. rodinné domy) a v kterém kupující používá ke zboží po dobu trvání záruky pouze originální příslušenství značky Vorwerk, tj. filtrační sáčky, filtry, čistící prostředky apod.

Zákonná práva z vadného plnění, jakož i práva ze záruky je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u prodávajícího písemně na adrese sídla Praha 4, Pod Pekařkou 1, PSČ 14000, nebo telefonicky na zákaznické lince prodávajícího 800 168 987 nebo v jedné z provozoven prodávajícího, které ke dni podání této informace prodávající uvádí na svých internetových stránkách www.vorwerk.cz nebo které budou kupujícímu sděleny na zákaznické lince prodávajícího 800 168 987. V případě uplatnění vad zboží musí kupující předložit doklad o nákupu (daňový doklad).

Zákonná práva z vadného plnění, jakož i práva ze záruky nelze uplatnit na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním ani v případě používání zboží v rozporu s návodem přiloženým ke zboží, nesprávnou instalací, neodbornými zásahy do zboží, přepravou zboží, hrubým a neopatrným zacházením se zbožím, živelní událostí apod.

Prodávající je povinen provést opravu vad zboží, které kupující uplatnil ve lhůtě pro uplatnění zákonných práv z vadného plnění nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí zboží k opravě.

Právo na odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Kupující může od smlouvy odstoupit i prostřednictvím vyplnění a odesláním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách prodávajícího. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy písemným oznámením zaslaným prodávajícímu, musí být taková písemnost odeslána nejpozději poslední den uvedené lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Hradí-li kupující kupní cenu zboží alespoň zčásti pomocí spotřebitelského úvěru na základě smlouvy o úvěru uzavřené se společností Essox a odstoupí-li kupující od této kupní smlouvy podle tohoto ustanovení, vztahují se účinky odstoupení i na smlouvu o spotřebitelském úvěru, pokud smlouva o poskytnutí spotřebitelského úvěru takové účinky nevyloučí.

V případě, že kupující od kupní smlouvy odstoupí dle tohoto ustanovení, je kupující povinen zaslat nebo předat prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od této kupní smlouvy.

Prodávající tímto výslovně kupujícího upozorňuje, že kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.

Kupující je povinen zboží vrátit v původním stavu včetně příslušenství. Kupující je povinen uhradit prodávajícími hodnotu toho o co se hodnota zboží snížila v důsledku nakládání s tímto zbožím.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, celou kupní cenu včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, stejným způsobem, pokud s kupujícím nedohodne jiný způsob vrácení peněžních prostředků. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující zboží předá prodávajícímu nebo prokáže, že zboží odeslal prodávajícímu.

Zrušení smlouvy

V případě, že kupující hradí část kupní ceny pomocí spotřebitelského úvěru na základě smlouvy o úvěru uzavřené se společností Essox, tato kupní smlouva se ruší, pokud taková třetí osoba odmítne smlouvu o spotřebitelském úvěru s kupujícím uzavřít. Pokud smlouva o úvěru, kterou kupující uzavřel za účelem financování kupní ceny zboží od kupujícího, z jakéhokoli důvodu zanikne:

a) je kupující povinen kupní cenu zboží prodávajícímu uhradit z vlastních zdrojů, pokud kupující nebo prodávající od kupní smlouvy neodstoupí,

b) je kterákoli smluvní strana oprávněna od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o zániku smlouvy o úvěru, kterou kupující uzavřel za účelem financování kupní ceny zboží od kupujícího, odstoupit.

Ochrana osobních údajů

S osobními údaji prodávající nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Není-li kupujícím písemně při uzavření kupní smlouvy určeno jinak, uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které poskytl (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mailová adresa) společností Vorwerk CS k.s. a obchodními zástupci společnosti Vorwerk CS k.s. pro účely nabídek obchodu a služeb, provádění marketingových a jiných průzkumů trhu a k zařazení do koncernové zákaznické databáze, a to po dobu 15 let od uzavření kupní smlouvy. Zároveň uzavřením kupní smlouvy uděluje kupující souhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího prostředky elektronické komunikace (e-mailem, SMS aj.). Osobní údaje kupujícího jsou prodávajícím plně zabezpečeny proti zneužití. Poskytnutí souhlasu kupujícím je dobrovolné, může být kdykoliv odvoláno, a to písemným nebo e-mailovým sdělením zaslaným prodávajícímu. V tom případě prodávající odstraní tyto údaje v nezbytném rozsahu ze své databáze.

Kupující má právo na poskytnutí informací o rozsahu zpracování svých osobních údajů prodávajícím a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Prodávající je oprávněn poskytnout osobní údaje zpracovatelům, kteří se podílejí na zdárném vyřízení objednávky a souvisejících činnostech, které mají souvislost s uzavřenou kupní smlouvou. Prodávající je oprávněn osobní údaje sdílet s ostatními společnostmi v rámci koncernu Vorwerk v rámci zákaznické databáze (především se společností Vorwerk International Strecker & Co., Wolleraustrasse 11A, CH-8807 Freienbach, Švýcarsko).

Vyřizování stížností

Kupující je oprávněn se s případnou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci případně žádat o mimosoudní vyřízení své stížnosti Asociací osobního prodeje, se sídlem Nad Kazankou 29, 171 00, Praha 7, e-mail: info(at)osobniprodej.cz, tel.: +420 283 017 011, www.osobniprodej.cz.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že údaje obsažené v těchto podmínkách kupní smlouvy mu byly v dostatečném předstihu před uzavřením této kupní smlouvy prodávajícím sděleny jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se smlouva uzavírá a že veškerá ustanovení a doložky obsažené v této kupní smlouvy lze přečíst bez zvláštních obtíží a že mu byl význam všech ustanovení a doložek dostatečně vyložen a že jim porozuměl.