Právní podmínky

1. OBSAH ON LINE NABÍDKY:

Provozovatelem internetových stránek www.vorwerk.cz (dále jen Internetové stránky) je firma VORWERK CS k.s. (dále jen Provozovatel). Provozovatel neručí za správnost, úplnost či aktuálnost informací na Internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které uživatelům mohou případně vzniknout v souvislosti s užíváním Internetových stránek, za předpokladu, že ze strany Provozovatele ani autorů neexistuje prokazatelně úmyslné provinění nebo provinění z hrubé nedbalosti. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět kdykoliv libovolné změny obsahu nebo funkčnosti Internetových stránek a to bez předchozího upozornění.

2. ODKAZY A LINKY:

Provozovatel a autoři nenesou žádnou zodpovědnost za obsah internetových stránek třetích osob, na které Internetové stránky odkazují. Provozovatel a autoři výslovně prohlašují, že v době uvedení linku či odkazu neobsahovaly zmiňované stránky ilegální obsahy. Provozovatel a autoři nemají žádný vliv na aktuální nebo budoucí podobu a obsahy těchto stránek. Proto se tímto výslovně distancují od všech obsahů všech odkazovaných stránek, které byly změněny po uvedení odkazu. Toto stanovení platí pro všechny uvedené linky a odkazy mimo vlastní Internetové stránky, tak jako pro cizí záznamy v obsahu Internetových stránek. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zvláště pak za škody, které vzniknou užitím nebo neužitím takovýchto poskytnutých informací, odpovídá samotný poskytovatel stránek, na které je odkazováno, nikoliv osoba, která přes link na příslušné stránky pouze odkazuje.

3. AUTORSKÉ PRÁVO A OCHRANNÉ ZNÁMKY:

Obsah Internetových stránek je chráněn autorským právem, pokud není uvedeno jinak. V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších vyhlášek může provozovatel vykonávat majetková práva k Internetovým stránkám. Všechny ochranné a registrované obchodní známky zmíněné v rámci Internetových stránek podléhají neomezeně stanovením platných zákonů. Používání, přenášení, pozměňování obsahu Internetových stránek není bez výslovného písemného souhlasu autora dovoleno.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

S osobními údaji provozovatel nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Není-li uživatelem písemně při odeslání kontaktního formuláře určeno jinak, jeho odesláním uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které poskytl (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mailová adresa) společností Vorwerk CS k.s. a obchodnímu zástupci společnosti Vorwerk CS k.s. pro účely nabídek obchodu a služeb, provádění marketingových a jiných průzkumů trhu a k zařazení do koncernové zákaznické databáze, a to po dobu 15 let od odeslání kontaktního formuláře. Zároveň odesláním kontaktního formuláře uděluje uživatel souhlas se zasíláním obchodních sdělení provozovatele prostředky elektronické komunikace (e-mailem, SMS aj.). Osobní údaje uživatele jsou provozovatelem plně zabezpečeny proti zneužití. Poskytnutí souhlasu uživatelem je dobrovolné, může být kdykoliv odvoláno, a to písemným nebo e-mailovým sdělením zaslaným provozovateli. V tom případě provozovatel odstraní tyto údaje v nezbytném rozsahu ze své databáze.

Uživatel má právo na poskytnutí informací o rozsahu zpracování svých osobních údajů provozovatelem a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Provozovatel je oprávněn poskytnout osobní údaje zpracovatelům, kteří se podílejí na zdárném vyřízení souvisejících činností, které mají souvislost s žádostí odeslanou prostřednictvím kontaktního formuláře. Provozovatel je oprávněn osobní údaje sdílet s ostatními společnostmi v rámci koncernu Vorwerk v rámci zákaznické databáze (především se společností Vorwerk International Strecker & Co., Wolleraustrasse 11A, CH-8807 Freienbach, Švýcarsko).

Pokud chcete odmítnout sledování prostřednictvím souborů cookie na webových stránkách, které vlastní nebo spravuje Vorwerk, klikněte prosím na tento Opt-out-Link

5. PRÁVNÍ ÚČINEK VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUK:

Tyto právní podmínky jsou považované za část Internetových stránek. V případě, že části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo nejsou úplné vůči platné právní situaci, zůstávají zbylé části tohoto těchto právních podmínek v jeho obsahu a platnosti nedotčeny. Provozovatel může kdykoliv upravit právní podmínky změnou tohoto textu.


Prodávající tímto v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, informuje kupujícího jako spotřebitele, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, u kterého může kupující, v případě sporu s prodávajícím ohledně práv a povinností vyplývajících z této kupní smlouvy, uplatnit možnost mimosoudního řešení sporu, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr(at)coi.cz , internetová adresa: adr.coi.cz.

Jedná-li se o spor ze smlouvy uzavřené online, může spotřebitel k vyřešení takového sporu využít také online platformu pro řešení sporů zřízenou Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.